ఫొటోస్: దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అంతరిక్షం మూవీ టీం