ఫొటోస్: ఈజిప్ట్ లో సందడి చేస్తున్న ఉపాసన, నార బ్రాహ్మణి