సైరా ...సినిమా చూసి ..సై ..అంటున్న తెలంగాణ గవర్నర్ ...