ఫొటోస్ : పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిసిన కన్నడ నటుడు కిచ్చ సుదీప