ఫొటోస్: అరకు పాడేరు గిరిజన యువతని కలిసిన పవన్ కళ్యాణ్