ఫొటోస్ : విజయ బాపినీడుకి నివాళులు అర్పించిన చిరంజీవి