ఫొటోస్ : జోహరపురం వంతెన నిర్మాణ ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్.