ఫోటోలు: అతిపెద్ద జాతీయ జెండాని ఆవిష్కరించిన పవన్ కళ్యాణ్