ఫొటోస్ :కోడి రామకృష్ణ కూతురు ప్రవళిక పెళ్ళిలో చిరు దంపతులు