ఫొటోస్ :దేవదాస్ కనకాలకు నివాళులు అర్పించిన చిరంజీవి