ఫొటోస్ : జర్నలిస్ట్ పసుపులేటి రామారావు కి చిరంజీవి నివాళి