ఫొటోస్: యువ రాజ్ కుమార్ పెళ్లి రిసెప్షన్ లో చిరంజీవి, సురేఖ