ఫొటోస్: వడ్డే నవీన్ కుమారుడి పంచెకట్టు వేడుకలో చిరు