ఫొటోస్ : సింగర్ రఘు కుంచె కూతురు పెళ్ళిలో చిరంజీవి