ఫొటోస్:విజయ నిర్మల గారికి నివాళులు అర్పించిన చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్