ఫొటోస్: అంతరిక్షం 9000 కే.ఎం.పి.హెచ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్