ఫొటోస్: అల్లు అర్జున్ ని సత్కరించిన NCET కాలేజీ యాజమాన్యం